HDU 1087 Super Jumping! Jumping! Jumping!(最大递增子串和)

题目链接: [kuangbin带你飞]专题十二 基础DP1 E - Super Jumping! Jumping! Jumping!

题意

起点(-无穷)终点(+无穷)中间有n个点,各有一个值,现想从起点到达终点,只能前行不能后退,且下一步必须比前面的点的值大,求所有走的点的值总和最大是多少。

思路

dp[i] = max(dp[k] + a[j]); 1<=k<=i-1;
最大递增子串和。

代码

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<stack>
#include<queue>
using namespace std;

const int N = 1006;
int dp[N], a[N];

int main()
{
  int n;
  while(~scanf("%d", &n) && n)
  {
    int ans = 0;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);
      dp[i] = a[i];
      int mmax = 0;
      for(int j=0; j<i; j++)
        if(a[j] < a[i])
          mmax = max(dp[j], mmax);
      dp[i] += mmax;
      ans = max(ans, dp[i]);
    }
    printf("%d\n", ans);
  }
  return 0;
}