leetcode 4 -- Median of Two Sorted Arrays

** 题目 **

There are two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively.
Find the median of the two sorted arrays. The overall run time complexity
should be O(log (m+n)).

** 题意 **

给定两有序数组,是否为空未知,升序降续未知。合并两数组并排序,返回新数组的中位数 要求时间复杂度为O(log (m+n))

** 思路 **

其实就是合并数组找k大数,只是题目给定数组的可能性比较多,所以细节上会有些麻烦,具体见代码注释

我的复杂度是O(m+n),与题目要求差不止一档,但还是ac了。

想了想要是按题目要求的复杂度,应该是类似求逆序对数的跳跃式计数,具体细节想想就头大,等个黄道吉日再好好尝试下

** 代码 **

double findMedianSortedArrays(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size)
{
  int rel1=0,rel2=0,f1,f2,i=0,num,start1,end1,start2,end2;
  num=(nums1Size+nums2Size)/2;//因为数组总长度可能偶数位,所以创两个rel来保存结果
  if(nums1[0]<=nums1[nums1Size-1])
  {
    start1=0;//起点
    end1=nums1Size-1;//终点
    f1=1;//标记升序或逆序
  }
  else
  {
    end1=0;
    start1=nums1Size-1;
    f1=0;
  }
  if(nums2[0]<=nums2[nums2Size-1])
  {
    start2=0;
    end2=nums2Size-1;
    f2=1;
  }
  else
  {
    end2=0;
    start2=nums2Size-1;
    f2=0;
  }
  while(i<=num)//找num次
  {
    if(start1>end1&&f1==1 || start1<end1&&f1==0)//判断nums1是否已遍历完,同时,数组为空的情况也会在次处理
    {
      rel1=rel2;
      rel2=nums2[start2];
      if(f2)
      {
        start2++;//升序+
      }
      else
      {
        start2--;//逆序-
      }
    }
    else if(start2>end2&&f2==1 || start2<end2&&f2==0)
    {
      rel1=rel2;
      rel2=nums1[start1];
      if(f1)
      {
        start1++;
      }
      else
      {
        start1--;
      }
    }
    else if(nums1[start1]<=nums2[start2])//若两数组都未遍历完则比较大小
    {
      rel1=rel2;
      rel2=nums1[start1];
      if(f1)
      {
        start1++;
      }
      else
      {
        start1--;
      }
    }
    else
    {
      rel1=rel2;
      rel2=nums2[start2];
      if(f2)
      {
        start2++;
      }
      else
      {
        start2--;
      }
    }
    i++;
  }
  return (nums1Size+nums2Size)%2==0 ? (double)((rel1+rel2)*1.0/2.0) : rel2;
}