POJ 3186 Treats for the Cows

** 题目链接 ** : [kuangbin带你飞]专题十二 基础DP1 O - Treats for the Cows

题意

给长度为n的序列,每次只能从首或尾取一个数,第i次取的数权值为(数值*i),求取完所有的数可以达到的最大权值。

思路

dp[i][j]表示左边取了i个数,右边取了j个数

dp[i][j] = max(dp[i-1][j] + a[i]* (i+j), dp[i][j-1] + a[n-j+1]*(i+j));
注意当ij为0的边界判断即可。

代码

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#include<stack>
#include<queue>
using namespace std;

const int N = 2009;
int dp[N][N];
int a[N];

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  for(int i=1; i<=n; i++)
    cin>>a[i];
  for(int i=0; i<=n; i++)
  {
    for(int j=0; j+i<=n; j++)
      if(i == 0 && j == 0)
        dp[i][j] = 0;
      else if(j == 0)
        dp[i][j] = dp[i-1][j] + a[i]*(i+j);
      else if(i == 0)
        dp[i][j] = dp[i][j-1] + a[n-j+1]*(i+j);
      else
        dp[i][j] = max(dp[i-1][j] + a[i]*(i+j),
                dp[i][j-1] + a[n-j+1]*(i+j));
  }
  int ans = 0;
  for(int i=0; i<=n; i++)
    ans = max(ans, dp[i][n-i]);
  cout<<ans<<endl;
  return 0;
}