HDU 4513 吉哥系列故事――完美队形II(Manacher)

** 题目链接 ** : [kuangbin带你飞]专题十六 KMP & 扩展KMP & Manacher V - 吉哥系列故事――完美队形II

题意

吉哥又想出了一个新的完美队形游戏!
假设有n个人按顺序站在他的面前,他们的身高分别是h[1], h[2] …
h[n],吉哥希望从中挑出一些人,让这些人形成一个新的队形,新的队形若满足以下三点要求,则就是新的完美队形:

1、挑出的人保持原队形的相对顺序不变,且必须都是在原队形中连续的;
2、左右对称,假设有m个人形成新的队形,则第1个人和第m个人身高相同,第2个人和第m-1个人身高相同,依此类推,当然如果m是奇数,中间那个人可以任意;
3、从左到中间那个人,身高需保证不下降,如果用H表示新队形的高度,则H[1] <= H[2] <= H[3] …. <= H[mid]。

现在吉哥想知道:最多能选出多少人组成新的完美队形呢?

思路

HDU 3068 最长回文(Manacher)
差不多,也是求回文串长度,区别就是多了一个非递减的约束条件,加上判断即可。

代码

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <vector>

using namespace std;

const int N = 100009;
int s[N*2], p[N*2];

int manacher(int len)
{
  int mx = 0, id = 0, ans = 1;
  p[0] = 0;
  for(int i=1; i<len; i++)
  {
    p[i] = 1;
    if(mx > i)
      p[i] = min(mx-i, p[2*id-i]);
    while(s[i-p[i]] == s[i+p[i]] && s[i-p[i]] <= s[i-p[i]+2])
      p[i]++;
    if(i+p[i] > mx)
      mx = i+p[i], id = i;
    if(ans < p[i]-1)
      ans = p[i]-1;
  }
  return ans;
}

int main()
{
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while(T--)
  {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    s[0] = -1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
      s[i*2-1] = 0;
      scanf("%d", &s[i*2]);
    }
    s[2*n+1] = 0;
    printf("%d\n", manacher(2*n+1));
  }
  return 0;
}